Proč jsou auta bezpečnější než motorky


Dopravní nehody bohužel nejsou na naÅ¡ich silnicích niÄím příliÅ¡ výjimeÄným. Zajímavý vÅ¡ak je podíl dopravních prostÅ™edků. Zjistíme totiž, že v pÅ™epoÄtu je mnohem pravdÄ›podobnÄ›jší nehoda na motocyklu, než v osobním automobilu. Navíc i následky zde Äasto bývají mnohem vážnÄ›jší.

 

To má hned nÄ›kolik důvodů. Tím prvním je nepozornost a příliÅ¡né sebevÄ›domí Å™idiÄů. Ti si totiž Äasto věří, že se s menší motorkou protáhnou i menšími mezerami. Bohužel na to Äasto doplatí. Pamatujme, že i pro motorkáře platí dopravní pÅ™edpisy, vÄetnÄ› tÄ›ch o pÅ™edjíždÄ›ní.

 

nehoda motorky a osobního automobilu

 

Dále je to nedodržování maximální povolené rychlosti. PrávÄ› lidé na motorkách je mnohem ÄastÄ›ji pÅ™ekraÄují, a to i na nepÅ™ehledných úsecích. ÄŒasto se pak stane, že nestihnou dostateÄnÄ› rychle zareagovat na neÄekanou situaci, například když se v zatáÄce objeví automobil. Následky pak na sebe nenechají dlouho Äekat.

 

V neposlední Å™adÄ› je zde fakt, že motorka je, coby dvoukolové vozidlo, již ze své podstaty mnohem ménÄ› stabilní než auto. Pokud ji Å™idiÄ pÅ™estane vyvažovat, snadno dojde k pádu. A právÄ› zde mnoho pÅ™edevším zaÄáteÄníků své schopnosti pÅ™eceňuje. Pokud se pak spojí vÅ¡echny tÅ™i výše uvedené vÄ›ci, není divu, že motorkáři bourají tak Äasto.

 

klasická motorka

 

Také je nutné si uvÄ›domit, že zatímco auto nabízí v případÄ› nárazu alespoň nÄ›jakou ochranu, zvláštÄ› když zapoÄítáme bezpeÄnostní prvky jako pás Äi airbagy, které v případÄ› nehody mohou následky znaÄnÄ› zmírnit, u motorky nic takového neexistuje, ba naopak. JistÄ›, je povinnost nosit helmu, avÅ¡ak ani ta nás tak dobÅ™e neochrání.

 

PrávÄ› z tÄ›chto důvodů by motorkáři mÄ›li být na silnici mnohem opatrnÄ›jší, než ti, kteří řídí osobní automobil. Bohužel, v souÄasnosti je tomu pÅ™esnÄ› naopak, se vÅ¡emi negativními důsledky, které to pÅ™ináší. Kvůli tomu tak Äasto zbyteÄnÄ› vyhasnou mladé životy.

 

RozhodnÄ› by tedy neuÅ¡kodilo, aby se rozšířilo povÄ›domí o tomto problému a zaÄala se v tomto smÄ›ru dÄ›lat nÄ›jaká kampaň. JistÄ›, nepomohlo by to zcela, avÅ¡ak nÄ›jaké životy by to jistÄ› zachránilo.